Na stronach

 KonsultingPolecam

Offshoring, Outsourcing, Production Fragmentation

Polska w pułąpce średniego dochodu?

Wybrane publikacje / Selected publications

 1. Książki - monografie / Books - monographs
 2. Artykuły i rozdziały w książkach / Articles and book chapters
 3. Inne publikacje / Other publications
 4. Redakcja naukowa książek / Book editor

Książki - monografie / Books - monographs
 1. Radło M-J. (2016) Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Linking Macroeconomic and Micro-Business Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.
 2. Ciesielska D., Radło M-J., Frąszczak M., Spałek P. (2016) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Radło M-J. (2013) Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Radło M-J. i Ciesielska D.A. (2013) Polska w pułapce średniego dochodu?, Wydawnictwo Difin, Warszawa (forthcoming).
 5. Kowalewski M-J. i Radło M-J. (2011) Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej, Materiały i Studia, Zeszyt nr 264, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 6. Radło M-J. i Kowalewski O. (2008) Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, Materiały i Studia, Zeszyt nr 230, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 7. Radło M-J. (2003) Wyzwanie konkurencyjności. Strategia lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. Radło M-J. (2003) Międzynarodowa konkurencyjność Unii Europejskiej w świetle strategii lizbońskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (rozprawa doktorska).
 9. Radło M-J. (2002) Strategia lizbońska - konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Artykuły i rozdziały w książkach / Articles and book chapters
 1. Radło M-J., Ciesielska D.A. (2014) Internationalization and Firm Performance of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 11/790, p. 92-102.
 2. Radło M-J. (2014) International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Poland, in: Weresa M.A. ed. (2014) Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Heidelberg, New York, p. 319-340.
 3. Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Budowanie wartości przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć", w: Korpus J. (2014) Fuzje i Przejęcia. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 118-130.
 4. Radło M-J. (2014) Polska w Europejskich łańcuchach własności, w: Weresa M.A. (2014) Polska. Raport o konkurencyjności 2014, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Radło M-J. (2014) Poland in European Value Chains, in: Weresa M.A. (2014) Poland. Competitiveness Report 2014, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 6. Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Determinanty wejścia w Pułapkę średniego dochodu: Perspektywa Polski", Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Vol. 2/2013, Nr 31, s. 5-13.
 7. Kowalewski O., Radło M-J. (2014) "Determinants of Foreign Direct Investment and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: A New Perspective on Internationalization", Communist and Posc-Communist Studies, Vol. 47, Nr 304, s. 365-374.
 8. Radło M-J., Ciesielska D.A. (2014) "Polska w pułapce średniego dochodu?", w:  Gorynia M., Rudolf S. red. (2014) Polska w Unii Europejskiej i Globalnej Gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 94-128.
 9. Kowalewski O., Radło M-J. (2013) „Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, XLIV nr 2 (2013) 177–192.
 10. Radło M-J. (2013) Międzynarodowa konkurencyjność państw o doganiających systemach innowacji. Studium przypadku: Polska, W: Weresa M.A. (2013) Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Radło M-J. and Sass M. (2012) „Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe. Case of Visegrad Countries”, Eastern European Economics, Volume 50, Number 2, March-April 2012, s. 5-21.
 12. Radło M-J. (2012) „Emerging Multinationals and Outward FDI Development: Case of Poland”, Eastern European Economics, vol. 50, no. 2, March-April 2012, s. 65-90.
 13. Radło M-J. (2012) „Sytuacja i polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Baracka Obamy”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3 (65), s. 109-134.
 14. Radło M-J. i Ciesielska D. (2011) „Tworzenie wartości klienta na rynku usług outsourcingowych w świetle badań empirycznych”, Handel wewnętrzny, listopad-grudzień 2011, s. 271-282.    
 15. Radło M-J. (2011) „Outsourcing w strategiach przedsiębiorstw”, w: Ciesielska D., Radło M-J. red. (2011) Outsourcing w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-31.
 16. Radło M-J. (2011) „Kontrakty outsourcingowe”, w: Ciesielska D., Radło M-J. red. (2011) Outsourcing w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-31.
 17. Radło M-J. (2011) „Role of Manufacturing in the Polish Economy”, w: Weresa M.A. red. (2011) Poland Competitiveness Report 2011, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 255-265.
 18. Radło M-J. (2011) „Structural Changes and the Competitiveness of Poland's Manufacturing Sector”, w: Weresa M.A. red. (2011) Poland Competitiveness Report 2011, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 266-292.
 19. Radło M-J. (2011) „Znaczenie przemysłu w polskiej gospodarce”, w: Weresa M.A. red. (2011) Polska: Raport konkurencyjności 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 269-280.
 20. Radło M-J. (2011) „Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiego przemysłu”, w: Weresa M.A. red. (2011) Polska: Raport konkurencyjności 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 280-310.
 21. Radło M-J. (2011) „Outsourcing/Off-shoring: a way to boost restructuring in the Polish banking sector?”, w: McCaleb A. red. (2010) Off-shoring in the Banking Sector: Evidence from Poland and China, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 83-108.
 22. Gomułka M., Radło M-J. (2010) „Modele ekonomiczno-społeczne państw OECD - próba grupowania z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej”, w: Bieńkowski W., Weresa M.A. Radło M-J. red. (2010) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 97-118.
 23. Radło M-J. (2010) „Ocena zmian konkurencyjności i czynniki konkurencyjności na przykładzie wybranych gospodarek krajów OECD”, w: Bieńkowski W., Weresa M.A. Radło M-J. red. (2010) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 121-123.
 24. Radło M-J. (2010) „Analiza studium przypadku: Polska”, w: Bieńkowski W., Weresa M.A. Radło M-J. red. (2010) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 467-505.
  Bieńkowski W., Weresa M., 
 25. Radło M-J. (2010) „Ocena zmian czynników konkurencyjności w ujęciu horyzontalnym: przesłanki polityki wzmacniania konkurencyjności”, w: Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M-J. red. (2010) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 567-593. 
 26. Radło M-J. (2010) „Polityka wspierania klastrów: wyzwanie dla Polski”, w: Weresa M.A. red. (2010) Polska - Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 306-316.
 27. Radło M-J. (2010) „Cluster Policy: A Challenge for Poland”, w: Weresa M. red. (2010) Polska: Raport konkurencyjności 2010. Focus on clusters, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 295-304. 
 28. Radło M-J. (2009) „Odnowiona strategia jednolitego rynku jako pokłosie procesu lizbońskiego: identyfikacja sektorów i rynków dysfunkcjonalnych”, w: Teichman E. and Brocka-Palacz B. (2009) Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 29. Radło M-J. (2008) „Offshoring of services into Poland”, w: Weresa M. ed.  r(2008) Poland. Competitiveness report 2008, SGH, Warsaw, s. 266-281.
 30. Radło M-J. (2008) „Offshoring usług do Polski”, w: Weresa M.A. red. (2008) Polska Raport o Konkurencyjności 2008 Konkurencyjność Sektora Usług, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 266-281.
 31. Radło M-J. i Kowalewski O. (2008) Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, Materiały i Studia, Zeszyt nr 230, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 32. Radło M-J. (2007) „Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie”, w: Szymaniak A. (2007) Globalizacja usług. Outsourcing, offshoringu i shared services center, Deloitte - Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Toruń, s. 217-235.
 33. Radło M.J. (2006) „Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje”, w: Kalinowski T. i Nowicki M. red. (2006) Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biblioteka Europejska nr 35, Warszawa, s. 9-17.
 34. Radło M-J. (2006) „Reformy gospodarcze w Unii Europejskiej. Czy "lizbońska" Unia dogoni Stany Zjednoczone?”, (w:) Bieńkowski W. i Radło M-J. red. (2006) Amerykański Model Rozwoju Gospodarczego: Istota, Efektywność i Możliwości Zastosowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 271-296.
 35. Radło M-J. (2006) „The Lisbon process in the European Union: Lessons for Croatia”, w: Samardžija W. red. (2006) Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions. Proceedings of the International Conference, Institute for International Relations - IMO, Friedrich Ebert Stiftung - FES, Zagreb, 2006, s. 74-89. 
 36. Radło M-J., Bates Jr C.A. (2006) „New Economic Governance for Reforms in the EU”, w: Radło M-J. and C.A. Bates Jr. red. (2006) National Reform Programs: Key to Successful Future of the European Project?, Gdańsk Institute for Market Economics, Warsaw, s. 9-14.
 37. Radło M-J. (2006) „Instrumenty wspierające proces przemian strukturalnych”, w: Weresa M.A. (2006) Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2006.
 38. Radło M-J. (2006) „Instruments to support structural reforms in Poland”, w: Weresa M.A. (2006) Poland. Competitiveness Report 2006 The Role of Innovation, Warsaw School of Economics, Warsaw, 2006, s. 213-223.
 39. Radło M-J. (2006) „Economic Reform in the European Union. Will the "Lisbon" EU Catch Up with the US?”, w: Bieńkowski W., Brada J., Radło M-J. ed. (2006) Reaganomics Goes Global. What Can the EU, Russia and Transition Countries Learn from the USA?, Palgrave Macmillan, New York.
 40. Radło M-J. (2005) „Od Zintegrowanych wytycznych do Krajowego Programu Reform”, w: Radło M-J. red. (2005) Narodowa strategia lizbońska dla wzrostu i zatrudnienia: Rekomendacje PFSL do Krajowego Programu Reform 2005-2008 w zakresie reformy finansów publicznych, reform mikroekonomicznych (regulacji, sektorów i rynków) oraz zatrudnienia, polityki społecznej i edukacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 2005.
 41. Radło M-J. (2005) „Facing Poland's Challenges: Beyond The Lisbon Strategy”, (w:) Poland International Economic Report 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 42. Radło M-J. (2005) „Offshoring i outsourcing a gospodarka europejska. Czy należy bać się delokalizacji?”, w: Radło M-J. (2005) Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Zielona Księga PFSL Nr 2, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
 43. Radło M-J. (2005) „Strategia Lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania, najważniejsze priorytety”, w: Radło M-J. red. (2005) Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL Nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
 44. Radło M-J. (2004) Strategia Lizbońska a Problemy Gospodarcze Unii Europejskiej, (w:) PFSL (2004) Biała Księga PFSL 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
 45. Radło M-J. (2000) „Unia Europejska - Rosja: trudne partnerstwo”, Wspólnoty Europejskie, IKCHZ – Mariusz Jan Radło – Nr 6 (106), IKiCHZ.
 46. Radło M-J. (1999) „Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji WE otwarty dla Polski”,  Wspólnoty Europejskie, Nr 12 (100), IKiCHZ.
 47. Radło M-J. (1998) „Marketing paneuropejski”, Wspólnoty Europejskie, Nr 11 (87), IKiCHZ.
Inne publikacje / Other publications
 1. Radło M-J., Kowalewski O., Weresa M.A. and Napiórkowski T. (2012) "Emerging multinationals from the New EU Member States" w: Falk M., Falk R. and Wolfmayr Y. eds. (2012) FDI flows and impacts on the competitiveness of the EU industry, Background study to the „European Competitiveness Report 2012”, mimeo, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, s. 207-245.
 2. Radło M-J. (2008) „Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar”, w: Bieńkowski W. i inni (2008) Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
Redakcja naukowa książek / Book editor
 1. Ciesielska D. i Radło M-J. red. (2011) Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa.
 2. Bieńkowski W., Weresa M.A. Radło M-J. red. (2010) Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Bieńkowski W., Brada J., Radło M-J. red. (2006) Reaganomics Goes Global. What Can the EU, Russia and Transition Countries Learn from the USA?, Palgrave Macmillan, New York.
 4. Bieńkowski W., Radło M-J. red. (2006) Amerykański Model Rozwoju Gospodarczego: Istota, Efektywność i Możliwości Zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Radło M-J. and C.A. Bates Jr. red. (2006) National Reform Programs: Key to Successful Future of the European Project?, Gdańsk Institute for Market Economics, Warsaw.
 6. Radło M-J. red. (2005) Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL Nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
 7. Radło M-J. red. (2005) Narodowa strategia lizbońska dla wzrostu i zatrudnienia: Rekomendacje PFSL do Krajowego Programu Reform 2005-2008 w zakresie reformy finansów publicznych, reform mikroekonomicznych (regulacji, sektorów i rynków) oraz zatrudnienia, polityki społecznej i edukacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 2005.
 8. Radło M-J. (2005) Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Zielona Księga PFSL Nr 2, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
 9. Bieńkowski W. Radło M-J. red. (2010) Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Bienkowski W., Brada J.C. and Radło M-J. red. (2008) Growth versus Security. Old and New EU Members Quest for a New Economic and Social Model, Palgrave Macmillan, New York.
 11. Radło M-J. red. (2006) Jak wdrożyć reformę regulacji w Polsce?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 2006.

design by Free CSS Templates
web counter